Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Plano.cz společnosti Richter + Frenzel s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) pro e-shop společnosti Richter + Frenzel s.r.o., IČ: 618 52 325, se sídlem Praha, U Technoplynu 1572/1, PSČ 198 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 31131 („Richter + Frenzel“), upravují vzájemná práva a povinnosti související se vztahy vznikajícími na základě kupních smluv uzavíraných mezi společností Richter + Frenzel jako prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím („zákazník“) prostřednictvím e-shopu společnosti Richter + Frenzel provozovaného na internetové stránce https://plano.cz („e-shop“).

1.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy, objednávky nebo jiného právního jednání učiněného společností Richter + Frenzel a / nebo zákazníkem v e shopu v rámci právních vztahů specifikovaných v čl. 1.1. těchto VOP.

1.3. Tyto VOP se použijí výhradně; jakékoli použití obchodních podmínek zákazníka pro vztah upravený těmito VOP je vyloučeno, a to i tehdy, provede-li společnost Richter + Frenzel dodání objednaného zboží bez jakýchkoli výhrad. Ustanovení § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) se v rámci smluv a dalších právních jednání dle těchto VOP nepoužije.
 

2. Sdělení před uzavřením smlouvy, mimosoudní řešení sporů

2.1. Informace obsažené v čl. 2.2. až 2.19. těchto VOP jsou v souladu s příslušnými právními předpisy určeny zákazníkovi – fyzické osobě, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Richter + Frenzel nebo se společností Richter + Frenzel jinak jedná („spotřebitel“).

2.2. Identifikační a kontaktní údaje společnosti Richter + Frenzel:

Richter + Frenzel s.r.o.
IČ: 618 52 325
se sídlem Praha, U Technoplynu 1572/1, PSČ 19800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 31131
tel. č.: 771 138 203
e-mail: info@plano.cz

2.3. Označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a cena zboží (včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění) jsou uvedeny v rámci e-shopu v zobrazení detailu konkrétního zboží.

2.4. V rámci e-shopu je možné cenu zboží zaplatit pouze prostřednictvím platební karty.

2.5. Dodání objednaného zboží je prováděno dle volby zákazníka

a) osobním vyzvednutím zboží ze strany zákazníka na příslušné pobočce společnosti Richter + Frenzel; v tomto případě bude zboží zákazníkovi dodáno do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo
b) dodáním zboží na konkrétní adresu v České republice určenou zákazníkem prostřednictvím smluvního přepravce společnosti Richter + Frenzel; v tomto případě bude zboží zákazníkovi dodáno do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.

2.6. Zákazníkovi mohou být účtovány náklady na dodání zboží způsobem uvedeným v čl. 2.5. těchto VOP. Náklady na dodání zboží budou stanoveny zejména s ohledem na velikost objednaného zboží, jeho hmotnost a způsob balení.

2.7. Práva vznikající z vadného plnění, jakož i práva ze záruky za jakost a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou upraveny v čl. 10. až 14. těchto VOP.

2.8. Náklady na využití prostředků komunikace na dálku (např. internetové připojení, telefon) se řídí podmínkami poskytovatelů takových prostředků příslušného zákazníka; společnost Richter + Frenzel neúčtuje žádné dodatečné náklady na využití prostředků komunikace na dálku.

2.9. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené se společností Richter + Frenzel ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo požadovat přiměřené snížení ceny zboží, a to v případě, že právo zákazníka bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Toto právo zákazník nemá, prokáže-li společnost Richter + Frenzel, že je to s ohledem na povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

2.10. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené se společností Richter + Frenzel nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, pokud společnost Richter + Frenzel nevyřídí reklamaci ve lhůtě uvedené v čl. 14.4. těchto VOP.

2.11. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené se společností Richter + Frenzel, je-li společnost Richter + Frenzel v prodlení s dodáním zboží, nesplní-li společnost Richter + Frenzel svoji povinnost dodat zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí zákazník poskytl. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že společnost Richter + Frenzel odmítla plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo zákazník sdělil společnosti Richter + Frenzel před uzavřením smlouvy, že je dodání zboží v určitý čas nezbytné.

2.12. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené se společností Richter + Frenzel bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů

a) ode dne, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než smluvní přepravce společnosti Richter + Frenzel) převezme zboží,
b) ode dne, kdy  zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než smluvní přepravce společnosti Richter + Frenzel) převezme poslední kus zboží, objedná-li zákazník v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
c) ode dne, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než smluvní přepravce společnosti Richter + Frenzel) převezme poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,
d) ode dne, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než smluvní přepravce společnosti Richter + Frenzel) převezme první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Odstoupení od smlouvy je ze strany zákazníka učiněno včas, pokud zákazník odešle oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.

2.13. Zákazník uplatní své právo odstoupit od smlouvy jednostranným oznámením zaslaným společnosti Richter + Frenzel na kontaktní údaje uvedené v čl. 2.2. těchto VOP. Zákazník je pro odstoupení od smlouvy rovněž oprávněn využít vzorový formulář dostupný přímo v prostředí e-shopu, případně zde. Bez ohledu na uvedené může zákazník odstoupit od smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči společnosti Richter + Frenzel. Společnost Richter + Frenzel potvrdí zákazníkovi, že z jeho strany došlo k odstoupení od smlouvy, formou e-mailové zprávy doručené na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce zboží.

2.14. V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit společnosti Richter + Frenzel zpět zboží dodané na základě smlouvy, od které zákazník odstoupil, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník oprávněn vrátit společnosti Richter + Frenzel zboží

a) zasláním na adresu Praha, U Technoplynu 1572/1, PSČ 198 00, nebo
b) osobně na jakékoli pobočce společnosti Richter + Frenzel.

V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit společnosti Richter + Frenzel zboží včetně příslušenství a dokumentace, čisté a nepoškozené ve stavu, ve kterém mu bylo dodáno. Vrácení zboží je ze strany zákazníka učiněno včas, pokud zákazník odešle zboží (v případě vrácení dle čl. 2.14. písm. b) těchto VOP předá osobně zboží) před uplynutím výše uvedené lhůty.

2.15. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí společnost Richter + Frenzel zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od zákazníka obdržela včetně nákladů na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým zákazník platby provedl. Jiným způsobem mohou být platby vráceny pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí. Jestliže zákazník při dodání zboží zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost Richter + Frenzel nabízí, vrátí společnost Richter + Frenzel zákazníkovi po odstoupení od smlouvy náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Platby budou zákazníkovi vráceny až po obdržení vráceného zboží nebo poté, co zákazník společnosti Richter + Frenzel prokáže, že zboží odeslal.

2.16. V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s vrácením zboží společnosti Richter + Frenzel.

2.17. Zákazník odpovídá společnosti Richter + Frenzel pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.18. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy

a) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků  zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.

2.19. Společnost Richter + Frenzel tímto poučuje zákazníka, že spotřebitelské spory vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených se společností Richter + Frenzel nebo s nimi jinak související je jakožto subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů příslušná řešit Česká obchodní inspekce. Internetová adresa subjektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je https://www.coi.cz. Zákazník může pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené v rámci e-shopu využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 

3. Rozhodné právo, jazyk

3.1. Smluvní či jiné vztahy upravené těmito VOP se stejně jako tyto VOP řídí českým právním řádem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva).

3.2. Jazykem smluvních či jiných vztahů vznikajících mezi společností Richter + Frenzel a zákazníkem v rámci těchto VOP je český jazyk.

 

4. Zákaznický účet

4.1. Zákazník je oprávněn si v rámci e-shopu zřídit svůj zákaznický účet. Pro zřízení zákaznického účtu je nutné uvést požadované údaje. Zákazník je povinen uvádět správné a pravdivé údaje a tyto údaje po založení zákaznického účtu při jejich změně bez zbytečného odkladu aktualizovat.

4.2. Po zřízení zákaznického účtu bude zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou při zřízení zákaznického účtu zaslán aktivační e-mail, prostřednictvím kterého bude zákazník moci svůj zákaznický účet aktivovat.

4.3. Při aktivaci zákaznického účtu si zákazník zvolí heslo ke svému zákaznickému účtu. V případě ztráty hesla k zákaznickému účtu je možné využít funkci obnovy hesla. Odkaz pro obnovení hesla bude zákazníkovi zaslán na e-mailovou adresu uvedenou při zřízení zákaznického účtu. Zákazník si následně zvolí nové heslo ke svému zákaznickému účtu.

4.4. V prostředí e-shopu se může zákazník opakovaně přihlašovat do svého zákaznického účtu pomocí svého uživatelského jména a zvoleného hesla. Zákazník je oprávněn kdykoliv měnit údaje o své osobě v prostředí zákaznického účtu.

4.5. Společnost Richter + Frenzel zákazníkovi negarantuje nepřetržitou dostupnost jeho zákaznického účtu; přístup do zákaznického účtu může být dočasně znemožněn zejména v důsledku prováděné údržby e-shopu apod.

4.6. Zákazník je oprávněn kdykoliv zrušit svůj zákaznický účet, a to na základě požadavku zaslaného společnosti Richter + Frenzel prostřednictvím e-mailové adresy specifikované v čl. 2.2. těchto VOP.

4.7. Společnost Richter + Frenzel je oprávněna zrušit zákaznický účet v následujících případech:

a) údaje uvedené zákazníkem o jeho osobě v zákaznickém účtu jsou zjevně nesprávné nebo nepravdivé nebo odporují právním předpisům, nebo
b) zákazník svůj zákaznický účet nevyužívá déle než 2 roky.

4.8. Zákazník bude o případném zrušení zákaznického účtu z důvodu dle čl. 4.7. písm. b) těchto VOP informován e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou při zřízení zákaznického účtu s jedno (1) měsíčním předstihem; zrušení zákaznického účtu může zákazník zamezit opětovným přihlášením do svého zákaznického účtu ve lhůtě dle předchozí věty. O případném zrušení zákaznického účtu z důvodu dle čl. 4.7. písm. a) těchto VOP bude zákazník informován e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou při zřízení zákaznického účtu. V případě zrušení zákaznického účtu nebude zákazníkovi umožněno dále využívat zákaznický účet a jeho funkce. Tato skutečnost zákazníkovi nebrání ve zřízení nového zákaznického účtu.
 

5. Informace o zboží, cena zboží, náklady na dodání

5.1. Zákazník bere na vědomí, že katalog zboží prezentovaný v rámci e-shopu je pouze informativního charakteru a nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy ze strany společnosti Richter + Frenzel; použití § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tímto výslovně vylučuje.

5.2. Kliknutím na konkrétní produkt se zobrazí detail jeho vlastností a možností objednání. V rámci detailu konkrétního produktu může být rovněž uvedena informace o jeho dostupnosti (např. aktuálně dostupné množství, aktuální dostupnost na konkrétních pobočkách společnosti Richter + Frenzel). Informace o dostupnosti zboží jsou pouze orientačního charakteru a nejsou jakkoliv závazné.

5.3. Společnost Richter + Frenzel si vyhrazuje právo omezit maximální počet položek zboží ve virtuálním nákupním košíku nebo maximální počet položek zboží na jednu objednávku. Společnost Richter + Frenzel si rovněž vyhrazuje právo omezit množství konkrétního zboží, které si může zákazník prostřednictvím e-shopu objednat. Společnost Richter + Frenzel je současně oprávněna u konkrétního zboží stanovit minimální i maximální množství, které si může zákazník objednat.

5.4. Všechny ceny zboží v e-shopu jsou uvedeny v českých korunách (Kč/CZK) včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

5.5. Náklady na dodání zboží a balné budou zákazníkovi oznámeny v prostředí e-shopu před odesláním objednávky zboží ve smyslu čl. 7.7. těchto VOP.
 

6. Způsob platby

6.1. Zákazník je oprávněn uhradit celkovou cenu objednaného zboží včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, stejně jako nákladů na dodání zboží a balné, následujícími způsoby:

a) v hotovosti nebo kartou při převzetí na příslušné pobočce společnosti Richter + Frenzel, nebo

b) prostřednictvím platební karty (on-line), nebo

c) v hotovosti (na dobírku).

 

7. Objednávka zboží

7.1. Zákazník může v rámci e-shopu objednávat zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu nebo bez registrace. Prostřednictvím e-shopu je možné objednat pouze zboží, které je v e-shopu obsaženo.

7.2. Vybrané zboží přidává zákazník do virtuálního nákupního košíku pomocí volby „Vložit do košíku“. Při výběru dopravy a platby ve virtuálním nákupním košíku bude zákazník informován o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání výrobků a jaké způsoby platby jsou přijímány. V rámci volby „Košík“ se v prostředí e-shopu zobrazuje veškeré zboží, které zákazník do virtuálního nákupního košíku vložil pomocí volby „Vložit do košíku“. Zákazníkovi je v rámci virtuálního nákupního košíku umožněno odebírat již vložené zboží a současně měnit množství objednávaného zboží.

7.3. V případě, že zákazník hodlá objednat zboží, které je obsaženo ve virtuálním nákupním košíku, vybere zákazník v procesu tvorby objednávky volbu „Pokračovat“. Ze strany společnosti Richter + Frenzel následně dojde k orientační kontrole dostupnosti zboží obsaženého ve virtuálním nákupním košíku zákazníka a možností jeho objednání i s ohledem na čl. 5.3. těchto VOP. V případě, že zboží obsažené ve virtuálním nákupním košíku či kterákoliv jeho část nebude dostupné, bude zákazník na tuto skutečnost v prostředí e-shopu upozorněn a zákazníkovi nebude umožněno pokračovat v procesu tvorby objednávky, dokud nebude nedostupné zboží z virtuálního nákupního košíku odebráno, resp. dokud nebude obsah virtuálního nákupního košíku odpovídajícím způsobem upraven.

7.4. Zákazník následně zvolí způsob dodání zboží, a to:

a) osobním vyzvednutím zboží ze strany zákazníka na příslušné pobočce společnosti Richter + Frenzel, nebo
b) dodáním zboží na konkrétní adresu v České republice určenou zákazníkem prostřednictvím smluvního přepravce společnosti Richter + Frenzel.

Společnost Richter + Frenzel si vyhrazuje právo, s ohledem na povahu některých druhů nabízeného zboží, neumožnit u některých druhů nabízeného zboží dodání na konkrétní adresu dle čl. 7.4. písm. b) těchto VOP; o možných způsobech doručení pro konkrétní zboží bude zákazník informován při výběru způsobu doručení zboží v průběhu objednávky.

7.5. Po výběru způsobu dodání zboží může zákazník pokračovat v procesu tvorby objednávky volbou „Pokračovat“.

7.6. V případě, že zákazník v rámci tvorby objednávky nebude přihlášen do svého zákaznického účtu, bude zákazník vyzván k vyplnění údajů nezbytných pro úspěšné provedení objednávky (zejména kontaktní, doručovacích a fakturační údaje). V případě tvorby objednávky prostřednictvím zákaznického účtu bude zákazník vyzván ke kontrole či případné změně údajů pro objednávku zboží obsažených v rámci jeho zákaznického účtu. Některé údaje mohou být předvyplněny s ohledem na specifikaci zákazníka v jeho zákaznickém účtu. V případě, že zákazník nevyplní všechny požadované údaje, bude na tuto skutečnost upozorněn. Za správnost vyplněných údajů odpovídá zákazník.

7.7. Prostřednictvím volby „Objednávka zavazující k platbě“ zákazník odešle společnosti Richter + Frenzel závaznou objednávku vybraného zboží („objednávka“). Odesláním objednávky činí zákazník vůči společnosti Richter + Frenzel návrh na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce za podmínek specifikovaných v objednávce. Po odeslání objednávky obdrží zákazník formou e-mailové zprávy doručené na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce potvrzení o tom, že objednávka byla přijata; tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a společností Richter + Frenzel.

7.8. Po uzavření smlouvy bude zákazník přesměrován na platební bránu, v rámci které zákazník následně zadá požadované údaje o platební kartě. V případě, že zákazník neprovede platbu do třiceti minut (30) po odeslání objednávky, je společnost Richter + Frenzel oprávněna odstoupit od smlouvy, a to formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce; odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti okamžikem doručení e-mailové zprávy na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

7.9. Po úspěšném provedení platby objednávky obdrží zákazník formou e-mailové zprávy doručené na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce potvrzení o tom, že objednávka byla zaplacena. Historie všech zaplacených objednávek zákazníka bude evidována v jeho případně zřízeném zákaznickém účtu po dobu tří (3) let od zaplacení příslušné objednávky nebo do zrušení zákaznického účtu, podle toho, co nastane dříve.
 

8. Příprava zboží k převzetí nebo doručení

8.1. Jakmile bude zboží ze strany společnosti Richter + Frenzel připraveno k převzetí nebo doručení, odešle společnost Richter + Frenzel zákazníkovi formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce oznámení o tom, že objednané zboží bylo předáno přepravci k doručení zákazníkovi, nebo že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí na příslušné pobočce společnosti Richter + Frenzel.

8.2. Oznámení dle čl. 8.1. těchto VOP bude obsahovat rovněž:

a) v případě, že zákazník zvolil dodání zboží způsobem dle čl. 7.4. písm. a) těchto VOP, informaci o celkovém objemu, hmotnosti a způsobu balení objednaného zboží; takové informace jsou však pouze informativního a orientačního charakteru,
b) v případě, že zákazník zvolil dodání zboží způsobem dle čl. 7.4. písm. b) těchto VOP, informaci o předpokládané době doručení objednaného zboží,
c) číslo příslušné objednávky zboží ze strany zákazníka.

8.3. Společně s oznámením dle čl. 8.1. těchto VOP bude zákazníkovi zaslán rovněž příslušný daňový doklad (faktura) vztahující se k objednanému zboží. V případě, že zákazník provedl objednávku prostřednictvím svého zákaznického účtu, bude příslušný daňový doklad k dispozici rovněž v prostředí zákaznického účtu.
 

9. Dodání zboží

9.1. V případě, že zákazník zvolil dodání zboží způsobem dle čl. 7.4. písm. a) těchto VOP, bude zboží připraveno k osobnímu vyzvednutí zákazníkem na příslušné pobočce společnosti Richter + Frenzel. Zákazník je povinen zboží vyzvednou nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení oznámení dle čl. 8.1. těchto VOP. Zákazník je povinen se při vyzvednutí zboží prokázat číslem objednávky ve smyslu čl. 8.2. písm. c) těchto VOP a sdělit jméno přebírající osoby, v opačném případě nebude zboží zákazníkovi vydáno. Zákazník potvrdí převzetí zboží při jeho vyzvednutí svým podpisem na příslušném dokladu. K tomuto okamžiku přechází na zákazníka nebezpečí škody na zboží.

9.2. V případě, že zákazník zvolil dodání zboží způsobem dle čl. 7.4. písm. a) těchto VOP a zboží ze strany zákazníka nebude vyzvednuto ani do čtrnácti (14) dnů od doručení oznámení dle čl. 8.1. těchto VOP, je společnost Richter + Frenzel oprávněna odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem v rozsahu, v jakém zboží nebylo ze strany zákazníka vyzvednuto; odstoupením se kupní smlouva uzavřená se zákazníkem v rozsahu, v jakém zboží nebylo ze strany zákazníka vyzvednuto, od počátku ruší. Odstoupení od smlouvy v takovém případě nabývá účinnosti doručením e-mailové zprávy obsahující oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Společnost Richter + Frenzel v takovém případě zákazníkovi vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, všechny platby, které od zákazníka obdržela včetně nákladů na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým zákazník platby provedl. Jiným způsobem mohou být platby vráceny pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

9.3. V případě, že zákazník zvolil dodání zboží způsobem dle čl. 7.4. písm. b) těchto VOP, bude zákazník o přesném datu dodání zboží informován ze strany přepravce zboží. Objednané zboží bude zákazníkovi dodáno na dodací adresu specifikovanou zákazníkem v objednávce ze strany smluvního přepravce společnosti Richter + Frenzel („místo dodání“).

9.4. V případě, že zákazník zvolil dodání zboží způsobem dle čl. 7.4. písm. b) těchto VOP, dochází u zákazníka, který je osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku („podnikatel“), k dodání objednaného zboží okamžikem, kdy společnost Richter + Frenzel odevzdá objednané zboží přepravci; k tomuto okamžiku současně dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka.

9.5. V případě, že zákazník zvolil dodání zboží způsobem dle čl. 7.4. písm. b) těchto VOP, dochází u zákazníka, který je spotřebitelem, k dodání objednaného zboží okamžikem, kdy přepravce odevzdá objednané zboží zákazníkovi v místě dodání, případně na jiném místě na základě předchozí domluvy mezi přepravcem a zákazníkem; k tomuto okamžiku současně dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka.

9.6. V případě, že zákazník zvolil dodání zboží způsobem dle čl. 7.4. písm. b) těchto VOP, je zákazník povinen se při převzetí zboží prokázat přepravci číslem objednávky ve smyslu čl. 8.2. písm. c) těchto VOP a sdělit jméno přebírající osoby, v opačném případě nebude zboží zákazníkovi vydáno. Zákazník potvrdí převzetí zboží při jeho převzetí svým podpisem na příslušném dokladu předloženém přepravcem.

9.7. V případě, že zákazník zvolil dodání zboží způsobem dle čl. 7.4. písm. b) těchto VOP a zboží ze strany zákazníka nebude vyzvednuto ani do  30 dnů od doručení informace ze strany přepravce dle čl. 9.3. těchto VOP, je společnost Richter + Frenzel oprávněna odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem v rozsahu, v jakém zboží nebylo ze strany zákazníka vyzvednuto; odstoupením se kupní smlouva uzavřená se zákazníkem v rozsahu, v jakém zboží nebylo ze strany zákazníka vyzvednuto, od počátku ruší. Odstoupení od smlouvy v takovém případě nabývá účinnosti doručením e-mailové zprávy obsahující oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Společnost Richter + Frenzel v takovém případě zákazníkovi vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, všechny platby, které od zákazníka obdržela včetně nákladů na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým zákazník platby provedl. Jiným způsobem mohou být platby vráceny pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

9.8. Zákazník by si měl zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Bez ohledu na způsob dodání zboží by si měl zákazník při převzetí zboží zkontrolovat stav zboží, zejména neporušenost obalů zboží. V případě, že zákazník při kontrole stavu zboží zjistí jakoukoliv nesrovnalost, oznámí ji společnosti Richter + Frenzel nebo přepravci. Zákazník, který je podnikatelem, je povinen pořídit o nesrovnalostech zjištěných při kontrole zboží fotodokumentaci. Pokud je zákazník spotřebitelem, je pořízení fotodokumentace nesrovnalostí zjištěných při kontrole zboží doporučeno. Pokud je obal zboží porušen způsobem svědčícím o neoprávněném vniknutí do objednaného zboží, je zákazník oprávněn odmítnout převzít objednané zboží a tuto skutečnost sdělit společnosti Richter + Frenzel nebo přepravci. Další práva a povinnosti zákazníků plynoucích z příslušných právních předpisů tím nejsou dotčena.
 

10. Vady zboží

10.1. Společnost Richter + Frenzel zákazníkovi odpovídá za to, že objednané zboží nemá při dodání vady, tedy že zboží je dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a není-li tak ujednáno, pak v jakosti a provedení vhodném pro účel zboží patrný ze smlouvy uzavřené mezi společností Richter + Frenzel a zákazníkem, jinak pro účel obvyklý. Společnost Richter + Frenzel zákazníkovi současně odpovídá za to, že zboží, které bylo vyhotoveno podle vzorku či předlohy, tomuto vzorku či předloze odpovídá.

10.2. Zákazníkovi, který je spotřebitelem, společnost Richter + Frenzel dále odpovídá za to, že:

a) zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je zboží vhodné k účelu, pro který zákazník zboží požaduje a s nímž společnost Richter + Frenzel souhlasila,
c) je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,
d) je zboží vhodné k účelu k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
e) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná společností Richter + Frenzel nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; společnost Richter + Frenzel není vázána veřejným prohlášením prokáže-li, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
f) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat,
g) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které společnost Richter + Frenzel zákazníkovi poskytla před uzavřením smlouvy.

Čl. 10.2. písm. d) až g) těchto VOP se nepoužije v případě, že společnost Richter + Frenzel zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozornila, že se některá vlastnost zboží liší a zákazník s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

10.3. Společnost Richter + Frenzel odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem, také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena společností Richter + Frenzel nebo na její odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena zákazníkem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytla společnost Richter + Frenzel.

10.4. Společnost Richter + Frenzel negarantuje kompatibilitu zboží s jinými součástmi, které nebyly společností Richter + Frenzel nebo výrobcem zboží schváleny, ledaže byla kompatibilita předem výslovně mezi společností Richter + Frenzel a zákazníkem potvrzena.

10.5. Zákazník je oprávněn vytknout vady zboží, které se na zboží projeví do dvou let od převzetí zboží zákazníkem. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od dodání zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí zákazníkem, který je spotřebitelem, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Při koupi použitého zboží je zákazník oprávněn vytknout vady, které se na zboží projeví do jednoho roku od převzetí zboží zákazníkem.
 

11. Práva z vadného plnění

11.1. Pokud má zboží při jeho převzetí zákazníkem vady, či v případě, že se vady zboží projeví v době dvou let, resp. u použitého zboží do jednoho roku, od jeho převzetí zákazníkem, náleží zákazníkovi práva plynoucí z vadného plnění.

11.2. Zákazník, který je spotřebitelem, může společnost Richter + Frenzel požádat o písemné potvrzení o rozsahu a době trvání jeho práv z vadného plnění.

11.3. Vada zboží představuje podstatné porušení smlouvy v případě, že společnost Richter + Frenzel již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by danou vadu zboží předvídal. V ostatních případech se má za to, že vada nepředstavuje podstatné porušení smlouvy.

11.4. V případě, že vada zboží představuje podstatné porušení smlouvy, je zákazník, který je podnikatelem, oprávněn:

a) žádat odstranění vady dodáním nového zboží či chybějícího zboží,
b) žádat odstranění vady opravou zboží,
c) žádat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

11.5. V případě, že vada zboží nepředstavuje podstatné porušení smlouvy, je zákazník, který je podnikatelem, oprávněn:

a) žádat odstranění vady dodáním nového zboží či chybějícího zboží,
b) žádat odstranění vady opravou zboží, nebo
c) žádat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

11.6. Dokud zákazník, který je podnikatelem, neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je společnost Richter + Frenzel oprávněna dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu zboží. Jiné vady zboží je společnost Richter + Frenzel oprávněna odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží, přičemž tato volba nesmí způsobit zákazníkovi nepřiměřené náklady.

11.7. Zákazník, který je spotřebitelem, je bez ohledu na to, zda vada zboží představuje podstatné či nepodstatné porušení smlouvy, oprávněn podle své volby požadovat dodání nového zboží bez vad nebo opravu zboží, ledaže je zákazníkem zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem odstranění vady nepřiměřeně nákladný; to se posoudí  zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. Společnost Richter + Frenzel může odmítnout dodání nového zboží bez vad i opravu zboží, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Pro zákazníka, který je spotřebitelem, se neuplatní čl. 11.4., 11.5. a 11.6. těchto VOP.

11.8. Ve vztahu k zákazníkovi, který je spotřebitelem, společnost Richter + Frenzel dodá nové zboží bez vad nebo opraví zboží v přiměřené době po vytknutí vady zboží zákazníkem, a to tak, aby zákazníkovi nezpůsobila značné obtíže, přičemž společnost Richter + Frenzel zohlední povahu zboží a účel, pro který zákazník zboží koupil. V případě, že zákazník, který je spotřebitelem, požaduje dodání nového zboží bez vad nebo opravu zboží, převezme společnost Richter + Frenzel zboží na své náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, společnost Richter + Frenzel provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží, anebo uhradí náklady s tím spojené.

11.9. Zákazník, který je spotřebitelem, může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) společnost Richter + Frenzel vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu s čl. 11.8. těchto VOP,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení společnosti Richter + Frenzel nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které zákazník obdržel. Zákazník, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; pro zákazníka, který je spotřebitelem, se neuplatní čl. 11.10. těchto VOP.

11.10. Zákazník, který je podnikatelem, nemá právo na odstoupení od smlouvy nebo právo žádat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí v následujících případech:

a) došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky zboží za účelem zjištění vad,
b) použil-li zákazník zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li zákazník zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník společnosti Richter + Frenzel, co ještě vrátit může, a dá společnosti Richter + Frenzel náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

11.11. Zákazníkovi, který je podnikatelem, nevzniká právo z vadného plnění v následujících případech:

a) jedná-li se o vadu, kterou zákazník musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy; to neplatí, pokud byl zákazník ze strany společnosti Richter + Frenzel výslovně ujištěn, že zboží je bez vad, anebo pokud byla vada zastřena lstivě,
b) v případě opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání,
d) pokud vadu zboží způsobil zákazník, vnější vlivy nebo třetí osoby odlišné od společnosti Richter + Frenzel bez toho, aniž by společnost Richter + Frenzel odpovídala za jednání takových třetích osob, a
e) pokud byl zákazník na vadu výslovně upozorněn, resp. pokud před převzetím zboží věděl, že toto zboží má předmětnou vadu.
 

12. Záruka za jakost zboží, práva ze záruky za jakost zboží

12.1. Společnost Richter + Frenzel poskytuje zákazníkovi, který je spotřebitelem, záruku za jakost veškerého zboží prodávaného prostřednictvím e-shopu (vyjma případů, kdy se dle čl. 12.4. těchto VOP namísto záruky za jakost použije životnost zboží); společnost Richter + Frenzel tedy prohlašuje, že zákazníka uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění tím, že zákazníkovi dodá nové zboží bez vad nebo opraví zboží nebo zákazníkovi vrátí cenu zboží, v případě, že si zboží po dobu trvání záruky za jakost dle čl. 12.2. těchto VOP při obvyklém použití neuchová své funkce a výkonnost.

12.2. Zákazníkovi, který je spotřebitelem, poskytuje společnost Richter + Frenzel záruku za jakost dodaného zboží v délce dvaceti čtyř (24) měsíců. U zboží prodávaného jako použité zákazníkovi, který je spotřebitelem, poskytuje společnost Richter + Frenzel záruku za jakost daného zboží v délce dvanácti (12) měsíců.

12.3. Zákazníkovi, který je podnikatelem, neposkytuje společnost Richter + Frenzel záruku za jakost dodaného zboží.

12.4. V případě zboží, které se postupně spotřebovává, opotřebovává a bývá pravidelně měněno nebo doplňováno (jako např. baterie, různé druhy osvětlení apod.) nebo v případě, že je takové zboží součástí zakoupeného zboží, použije se místo záruky za jakost dle čl. 12.1. těchto VOP životnost zboží. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva zákazníka plynoucí z vadného plnění. Životnost zboží je u takového zboží zpravidla stanovena (i) časově, (ii) dobou používání předmětného zboží, (iii) počtem použití zboží, (iv) kombinací výše uvedených možností, (v) jinou obdobnou specifikací.

12.5. Záruční doba počíná běžet okamžikem dodání zboží dle čl. 9.1., resp. čl. 9.5., těchto VOP v závislosti na způsobu dodání zboží.

12.6. Zákazník je oprávněn uplatnit následující práva ze záruky za jakost:

a) oprava zboží,
b) v případě, že oprava zboží není možná, pak dodání nového zboží bez vad,
c) v případě, že není možná oprava zboží ani dodání nového zboží bez vad, pak vrácení ceny zboží na základě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka způsobem dle čl. 2.13. až 2.17. těchto VOP.
 

13. Uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky za jakost (reklamace)

13.1. Zákazník je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění a ze záruky za jakost u společnosti Richter + Frenzel za podmínek stanovených těmito VOP a příslušnými právními předpisy („reklamace“).

13.2. Je-li je zákazník spotřebitelem, je vadu zboží oprávněn reklamovat v době uvedené v čl. 10.5., resp. 12.2. těchto VOP.

13.3. Je-li je zákazník podnikatelem, je vadu zboží oprávněn reklamovat ve lhůtě do sedmi (7) dnů poté, co ji mohl při včasné prohlídce zboží dle čl. 9.8. těchto VOP a dostatečné péči zjistit.

13.4. Pokud zákazník, který je spotřebitelem, využil právo z vadného plnění v podobě požadavku na dodání nového zboží nebo opravu zboží, nezačíná dodáním nového zboží nebo opravou zboží běžet nová záruční doba.

13.5. Zákazník je oprávněn vadu zboží reklamovat přímo u společnosti Richter + Frenzel jedním z následujících způsobů:

a) osobně na kterékoliv pobočce společnosti Richter + Frenzel,
b) zasláním vytištěného reklamačního formuláře, který je dostupný ke stažení v rámci e-shopu.

13.6. Při reklamaci je zákazník povinen dostatečným způsobem specifikovat reklamovanou vadu zboží jejím popisem a současně předložit doklad prokazující koupi reklamovaného zboží.

13.7. Zákazník při reklamaci vady zboží nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci sdělí společnosti Richter + Frenzel, jaké právo z vadného plnění ve smyslu čl. 11. těchto VOP zvolil. Pokud zákazník, který je podnikatelem nezvolí včas právo z vadného plnění, rozhodne o způsobu odstranění případně zjištěné vady společnost Richter + Frenzel v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě, že je zákazník spotřebitelem, společnost Richter + Frenzel jej upozorní na skutečnost, že z jeho strany nebyla provedena volba práva z vadného plnění a vyzve jej ke zvolení práva z vadného plnění. Volbu práva z vadného plnění nemůže zákazník bez výslovného souhlasu společnosti Richter + Frenzel změnit; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

13.8. V případě, že zákazník zboží reklamuje osobně na některé z poboček společnosti Richter + Frenzel, odevzdá na této pobočce při uplatnění reklamace rovněž reklamované zboží. V případě, že zákazník při osobní reklamaci zboží na některé z poboček společnosti Richter + Frenzel neodevzdá reklamované zboží, zašle zákazník reklamované zboží následně na adresu reklamačního oddělení společnosti Richter + Frenzel: 

Reklamační oddělení
Richter + Frenzel s.r.o.
U Technoplynu 1572/1
198 00 Praha;

zaslané zboží musí obsahovat údaje, které společnosti Richter + Frenzel umožní identifikovat zákazníka a jeho konkrétní objednávku.

13.9. V případě reklamace prostřednictvím tištěného reklamačního formuláře dle čl. 13.5. písm. b) těchto podmínek zašle zákazník reklamované zboží spolu s vyplněným formulářem na adresu reklamačního oddělení společnosti Richter + Frenzel: Reklamační oddělení, Richter + Frenzel s.r.o., U Technoplynu 1572/1, 198 00 Praha nebo jej odevzdá na kterékoliv pobočce společnosti Richter + Frenzel. Zaslané zboží musí obsahovat údaje, které společnosti Richter + Frenzel umožní identifikovat zákazníka a jeho konkrétní objednávku.

13.10. Zákazník je při reklamaci povinen odevzdat kompletní zboží, kterého se reklamace týká, tj. zejména veškeré příslušenství a součásti zboží. Společnost Richter + Frenzel je oprávněna odmítnout převzít reklamované zboží, pokud je zboží nebo jeho součásti znečištěné nebo zboží nebo jeho součásti nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné převzetí zboží.
 

14. Vyřízení reklamace

14.1. Společnost Richter + Frenzel předá zákazníkovi písemné potvrzení o přijetí reklamace. Toto potvrzení bude obsahovat zejména:

a) datum, kdy zákazník vadu zboží reklamoval,
b) specifikaci reklamované vady zboží (co je obsahem reklamace),
c) jaké konkrétní právo z vadného plnění zákazník uplatňuje (jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje); v případě že zákazník současně s uplatněním reklamace právo z vadného plnění nezvolí, bude tato informace zákazníkovi potvrzena ze strany společnosti Richter + Frenzel následně,
d) kontaktní údaje zákazníka,
e) způsob předání zboží po vyřízení reklamace zpět zákazníkovi dle volby zákazníka, a to (i) osobním vyzvednutím na pobočce společnosti Richter + Frenzel nebo (ii) zasláním na doručovací adresu zákazníka uvedenou při reklamaci.
f) případně další informace o stavu reklamovaného zboží (např. jiné než reklamované vady, zjevné mechanické poškození zboží, případně jiné skutečnosti vylučující práva zákazníka z vadného plnění).

V případě, že zákazník reklamuje vady zboží postupem dle čl. 13.5. písm. a) těchto VOP, vydá společnost Richter + Frenzel potvrzení dle tohoto čl. 14.1. těchto VOP zákazníkovi při uplatnění reklamace. V případě, že zákazník reklamuje vady zboží postupem dle čl. 13.5. písm. b) těchto VOP, zašle společnost Richter + Frenzel potvrzení dle tohoto čl. 14.1. těchto VOP na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník při reklamaci uvedl.

14.2. Při vyřizování reklamace bude ze strany společnosti Richter + Frenzel posuzována pouze vada zboží, kterou zákazník uplatnil reklamací. Zákazník je současně povinen poskytnout společnosti Richter + Frenzel při vyřizování reklamace součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.

14.3. Pokud je zákazník spotřebitelem, vyřídí společnost Richter + Frenzel reklamaci, včetně případného odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne reklamace zboží zákazníkem, pokud se společnost Richter + Frenzel se zákazníkem, který je spotřebitelem, nedohodne na delší lhůtě.

14.4. Pokud je zákazník podnikatelem, společnost Richter + Frenzel rozhodne o reklamaci a vyřídí ji v době přiměřené s ohledem na povahu zboží a reklamované vady, nejpozději však do čtyřiceti pěti (45) dnů od uplatnění reklamace.

14.5. O vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v potvrzení dle čl. 14.1. těchto VOP, přičemž společnost Richter + Frenzel v rámci informace o způsobu vyřízení reklamace zákazníka současně vyzve k převzetí zboží s ohledem na způsob předání zboží po vyřízení reklamace zpět zákazníkovi dle volby zákazníka ve smyslu čl. 14.1. písm. e) těchto VOP.

14.6. Nepřevezme-li si zákazník zboží po vyřízení reklamace nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy byl dle čl. 14.5. těchto VOP vyrozuměn o vyřízení reklamace a současně vyzván k převzetí zboží, je společnost Richter + Frenzel oprávněna požadovat po zákazníkovi úhradu poplatku za skladování ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení s převzetím zboží.

14.7. Nepřevezme-li zákazník zboží po vyřízení reklamace ani do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy byl dle čl. 14.5. těchto VOP vyrozuměn o vyřízení reklamace a současně vyzván k převzetí zboží, ačkoliv byl k převzetí zboží v uvedené lhůtě ze strany společnosti Richter + Frenzel nebo dopravce vyzván alespoň dvěma (2) výzvami zaslanými prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v potvrzení dle čl. 14.1. těchto VOP, je společnost Richter + Frenzel oprávněna zboží, kterého se reklamace týkala, na účet zákazníka vhodným způsobem prodat třetí osobě. Nebrání-li tomu povaha zboží, vyrozumí společnost Richter + Frenzel zákazníka prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v potvrzení dle čl. 14.1. těchto VOP o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí zboží, která nebude kratší něž pět (5) dnů.

14.8. Dojde-li k prodeji zboží ve smyslu čl. 14.7. těchto VOP, vyplatí společnost Richter + Frenzel zákazníkovi výtěžek z takového prodeje po odečtení nákladů na skladování zboží a nákladů prodeje za podmínky, že zákazník uplatní právo na vydání výtěžku z prodeje ve lhůtě pět (5) dnů poté, co bude ze strany společnosti Richter + Frenzel informován o uskutečněném prodeji prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v potvrzení dle čl. 14.1. těchto VOP. Zákazník je povinen uplatnit právo na vydání výtěžku z prodeje dle předchozí věty oznámením zaslaným formou e-mailové zprávy na e-mailovou adresu společnosti Richter + Frenzel dle čl. 2.2. těchto VOP a uvést specifikaci bankovního účtu, na který má být výtěžek z prodeje vyplacen.

14.9. V případě vyřízení reklamace opravou nebo výměnou zboží se prodlužuje záruka za jakost zboží dle čl. 12.2. těchto VOP o dobu trvání předmětného procesu reklamace. Doba trvání procesu reklamace počíná běžet ode dne následujícího po dni uplatnění reklamace a končí dnem doručení informace o způsobu vyřízení reklamace dle čl. 14.5. těchto VOP.

14.10. Po vyřízení reklamace předá společnost Richter + Frenzel zákazníkovi písemné potvrzení o vyřízení reklamace, které bude obsahovat:

a) datum vyřízení reklamace,
b) způsob vyřízení reklamace,
c) dobu vyřízení reklamace,
d) v případě opravy zboží potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání,
e) v případě zamítnutí reklamace písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Potvrzení o vyřízení reklamace bude zákazníkovi zasláno v rámci informací o způsobu vyřízení reklamace dle čl. 14.5. těchto VOP; v případě, že zákazník zvolil jako způsob předání zboží po vyřízení reklamace dle čl. 14.1. písm. e) těchto VOP osobní vyzvednutí na pobočce společnosti Richter + Frenzel, může být potvrzení o vyřízení reklamace předáno zákazníkovi při převzetí zboží ze strany zákazníka.

14.11. V případě, že reklamace bude uznaná jako oprávněná, vzniká zákazníkovi právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které zákazník vynaložil v souvislosti s uplatněním reklamace, a to maximálně ve výši nezbytně nutné k uplatnění reklamace s ohledem na povahu a vlastnosti reklamovaného zboží. Zákazník je oprávněn požádat o úhradu účelně vynaložených nákladů bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace, nejpozději však do 1 měsíce od uplynutí lhůty pro reklamaci zboží.
 

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným a/nebo neúčinným, nemá to za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celých VOP.

15.2. Společnost Richter + Frenzel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto VOP. Vztahy mezi společností Richter + Frenzel a zákazníkem se řídí těmito VOP účinnými v době vzniku předmětného vztahu.

15.3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 19.7.2023.